onsdag 18 februari 2009

T-banan under Söderström

Till berörda nämnder, förvaltningar, bolag och myndigheter


Befria Söderström och öka kapaciteten i tunnelbanan


Förslaget Ny syn på Slussen redovisar en ny tunnelbanetunnel med gemensam station för Slussen och Gamla stan under Söderström, med uppgångar söder och norr om vattnet och enkla
omstigningar till andra trafikslag. Nedgrävning av tunnelbanan föreslogs redan på 1940-talet.
Idén återkom i debatten om tredje spåret och i Riddarholmskommitténs utredning 1996.
Stockholms tunnelbana är stadens stora pulsåder med en miljon kollektivresenärer varje dag. Det är i särklass mest i landet, flyg och tåg kommer långt efter. För många är det tunnelbanenätets utbredning som definierar storstaden. Tunnelbanan är en viktig del av stadens ansikte utåt, den måste hålla en internationell standard.
När tunnelbanan går upp till ytan mellan Slussen och Riddarholmen är skadorna katastrofala. Det är tunnelbanan som är basen i det breda stråk av trafiksystem som brutalt bryter fram genom Stockholms historiska hjärta. Tunnelbanans kulvert är en fördämning, ett skal som skär rakt igenom Riddarholmskanalen.
På kulvertens tak ligger motorvägen, vilket gör att tunnelbanan måste bort innan det går att riva Centralbron ned till grunden. Det är tunnelbanan som är nyckeln till befrielsen av vattenrummen som omger öarna i Mälarens utlopp i Saltsjön.
Tunnelbanebron skrymmer och avger kraftigt buller och skadliga partiklar över kajerna vid
Söderström. Om bron rivs öppnas ett stort vackert vattenrum och hela området blir tystare och renare.
Mälarens vatten kan stå så högt att det översvämmar tunnelbanekulvertens mynning vid Gamla stan.
Detta kommer att inträffa om det är mycket högt vatten samtidigt i Mälaren och Saltsjön. Mekaniska portar ska skydda mot dränkning av T-Centralen, men portarna kan inte hindra att tunnelbanenätets absoluta centrum skadas och avskärs i två separata delar. Hundratusentals människor måste då gå till fots genom stadskärnan tills skadorna är lagade. Det enda som helt eliminerar den risken är en ny tunnellösning.
Det är besvärligt att rusta upp den gamla kulverten under pågående trafik och det ger ingen
standardhöjning. Redan idag har de röda och gröna tunnelbanelinjerna slagit i kapacitetstaket.
Inled en nödvändig modernisering i nätets centrum genom att investera i en tunnel av internationell klass, med en station som har säkra glasväggar längs perrongkanterna och ren luft utan farliga partiklar.
Att slå ihop två alltför närbelägna stationer ger stora restidsvinster för de mer än 300.000 som passerar här varje dag. Några resenärer får under lågtrafik någon minuts längre gångtid än idag vid byten mellan bussar/saltsjöbanan och tunnelbanan. Vid högtrafik blir förhållandet det motsatta eftersom den befintliga stationen vid Slussen har så trånga perronger och trappor mot norr att det blir stockningar med både tidsförluster och risk för personskador.
Vid glasade perronger kan man introducera förarlös drift, som ger stor kapacitetsökning genom att tågen kan köras tätare. Detta kan föras vidare till fler och fler stationer som en successiv modernisering och kapacitetshöjning i hela tunnelbanesystemet. Det finns ingen kollektivtrafiksatsning som har samma potential när det gäller möjligheten att behålla och attrahera nya resenärer. Det enda som kan vara jämförbart är den blå tunnelbanans förlängning till Nacka.

Det är ett fönster i tiden som öppnas när Slussen rivs och byggs upp igen. Då hela området schaktas ur kan man bygga en modern tunnelbanetunnel på schaktbotten. Den nya tunneln byggs helt vid sidan av den befintliga sträckan, utan att störa driften innan tunneln är klar och kan kopplas in. När de nya spåren är i drift rivs de övergivna konstruktionerna och Slussen kan byggas upp igen med låga marknivåer och till lägre kostnader. Men chansen måste tas nu: så fort något nytt har byggts upp är tillfället förlorat. De nya grundpålarna bildar en spärr som det inte går att komma igenom.
En tunnelbanetunnel vid Slussen är inte märkligare än den pendeltågtunnel som byggs några hundra meter längre västerut. I båda fallen utgår man från befintliga stationer på Södermalm och når via lutande bergtunnlar ned till en betongtunnel under sjöbotten. Därefter går tunneln in i berget igen. Tunnelbanan klarar större lutningar än pendeltåget och behöver inte nå lika djupt, eftersom det är grundare vid Slussen.
Byggnadsarbetena som nu planeras vid Slussen omfattar försiktig schaktning, sprängning och pålning (borrade pålar) ned till fast grus och berg nära en trafikerad tunnelbanebro och byggnader. Den nya tunnelbanetunneln genom området dubbelutnyttjar dessa arbeten. Tunnelns vidare dragning under Söderström och Mälartorgets kaj utförs med samma typ av insatser. På sjöbotten anläggs tunneln i två etapper för att säkra avrinningen under byggtiden. Arbetet kan utföras med beprövad teknik och varsamhet i anslutningarna till befintliga tunnlar. Anslutningsarbetena utförs med målsättningen att den ena linjen alltid ska vara i trafik. Dessa arbeten tidplaneras till perioder med lågtrafik. Den nya tunneln kan anslutas till den befintliga stationen Medborgarplatsen oberoende av om stationen skall rustas upp eller ej. För sträckan Mälartorget – Norrström/Tegelbacken prövas minst två alternativa tunneldragningar.
En samhällsekonomisk värdering visar att den nya tunnelbanetunneln ger vinst för SL, staden och skattebetalarna. Samtidigt är det en fråga av enorm betydelse för Stockholms framtid, en möjlighet att befria ett stadsrum som borde vara världsarv. Mot den bakgrunden borde det också vara naturligt för både staden och landstinget att ta initiativ till en fördjupad utredning av den föreslagna tunnelbanetunneln och den låga utformning av slussenområdet som beskrivs i Ny syn på Slussen.


Stockholm 2009-02-17


Svante Forsström
Arkitekt SAR/MSA
En av de fem förslagsställarna bakom Ny syn på Slussen
Följande experter har bidragit med fakta och synpunkter:
Tomas Ahlberg, tidigare projektledare på SL, Strategisk planering
Klas Cederwall, professor emeritus, Vattenbyggnad KTH
Håkan Stille, professor, Jord- och bergmekanik, KTH

4 kommentarer:

 1. Ett flertal problem måste lösas: Stigningen mellan Gamla Stan och Skanstull/Zinkensdam blir för kraftiga för att det ska fungera. Således måste nya stationer anläggas för Slussen, Medborgarplatsen, Skanstull och Mariatorget, eventuellt även Zinkensdam. Nya stationer, nya tunnlar. Vad kostar det tro? Runt 10 miljarder? Blir kapaciteten i tunnelbanan bättre för dessa 10 miljarder? Nä, det är precis samma kapacitet som innan, men en bro mindre. För mig och många andra finns det 1000 viktigare projekt som du kan få för den summan, men som även förbättrar kapaciteten. Vad sägs om tunnelbana till Nacka, då slipper vi bussarna till Slussen och mindre belastning på miljön. Eller en utbyggd Tvärbana kanske? För dessa 10 miljarder kvarstår desutom Centralbron, den om något är ful.

  Jag har inte ens nämnt konsekvenserna denna ombyggnad skulle medföra för de hundratusentals som idag reser med tunnelbanan, vilka skulle drabbas oerhört under flera år.

  Att lägga pengar på detta projekt är fullkomligt vansinne, och endast ett sätt för politikerna att ytterligare förhala en ombyggnad av Slussen ännu mer. Tänk om, tänk rätt.

  Att ni inte ens dristar er att publicera en kontaktadress visar ganska tydligt seriösiteten bland er.

  SvaraRadera
 2. Håller med Martin. Oseriöst svammel som underbyggs av glädjekalkyler av sällan skådat slag, om ni tror att turismen kommer få ett miljarduppsving bara för att det inte längre går en T-banelinje över fjärden utan endast en motorväg (!!!), så är ni mer än lovligt bakom flötet.

  SvaraRadera
 3. Om man sätter sig in i vår lösning ser man att stigningen inte är för brant. Eftersom den nya sträckan byggs vid sidan av den gamla blir det bara några perioder med avstängning av en linje i taget (röd resp grön linje), när det är dags för inkoppling. En linje kan hela tiden vara i drift.
  Fördelarna är många. Bl a måste tunnelbanan läggas i tunnel om Centralbron någon gång i framtiden ska kunna rivas ned till grunden. Det nya Slussen kan byggas upp efter rivningen med låga nivåer och låga vackra broar till Gamla stan. Det blir dessutom mycket billigare än de jättelika betongdäck som nu planeras vid Slussen.
  När tunnelbanebron rivs försvinner en kraftig bullerkälla från området runt Söderström och stora kajytor väster om Slussen nås av kvällssolen och får en fantastisk utsikt mot solnedgångarna över Riddarfjärden. Idag ligger dessa kajer under skuggan från tunnelbanebron och utsätts för både ohälsosamt buller och farliga partiklar från tunnelbanan. Miljöförbättringar i det attraktiva områet runt Söderström har ett värde för alla stockholmare och besökare och att visa deras värde för en ökad turism är ett sätt att klargöra den saken. Tunnelbanan till Nacka måste komma förr eller senare men den gör inte tunnelbanetunneln under Söderström mindre nödvändig. Tvärtom kompletterar de varandra på ett bra sätt. Mer tveksamma är planerna på att lägga fem miljarder på att dra Tvärbanan och en utvidgad Saltsjöbana till Slussen. När tunnelbanan byggs till Nacka blir den investeringen helt bortkastad, eftersom resenärerna från Nacka - Värmdö då slipper ett onödigt byte vid Slussen. De pengarna gör bättre nytta i tunneln under Söderström, som är det mest effektiva sättet att modernisera och höja kapaciteten i den befintliga tunnelbanans absoluta centrum.

  Svante Forsström

  SvaraRadera
 4. Märkligt nog verkar det som om de flesta som motsätter sig förslaget saknar kunskaper om det, och baserar sitt motstånd på grundlösa gissningar om hur det är tänkt.

  Martin ovan gissar vilt om gigantiska kostnader för stationer som han på en höft antar måste byggas om. Dan använder kraftiga uttryck som "svammel" och "glädjekalkyler" utan bry sig det minsta om att ta reda på om det finns nån grund för Martins gissningar.

  Märkligt att ett så fint förslag väcker så starka reaktioner utan eftertanke och analys.

  Men bloggen borde ha en länk till den sida där förslaget presenteras ordentligt. Det behövs verkligen för att man ska hitta fakta lätt. Här finns massor av detaljer. Kolla särskilt den fina bilden här.

  SvaraRadera