torsdag 7 maj 2009

Vi kan inte avfärdas så lätt

Inget beslut om Slussens framtida gestaltning är taget.
Det förtjänas att slås fast.
För några veckor sedan kallade Alliansen i Stadshuset till en presskonferens om Slussen. Det som sen återgavs i media gav intrycket att nu var Slussens framtida gestaltning klubbad.
Så är inte fallet!
Beslutet om Slussen har inte gått igenom de nödvändiga, lagstadgade rättsliga prövningarna. Det gäller bland annat miljöprövning, men det gäller också de i lag fastslagna demokratiska processerna
.

Här återfinns vårt svar till ledamöterna i Kommunfullmäktige, Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Trafiknämnden samt övriga berörda instanser
Här följer vårt bemötande av stadens tjänsteutlåtande om Slussen och om nedgrävning av tunnelbanan.

Vi vill bemöta tjänsteutlåtandet på följande punkter:
- Den ekonomiska redovisningen av tunnelbanans nedgrävning är felaktig och ger fel bild av kostnaderna
- Den tekniska redovisningen av tunnelbanans nedgrävning är felaktig och ger fel bild av avstängningstiderna
- Stadsbilden, stadens skönhet samt hälso- och miljöfrågorna saknas helt i redovisningen
- Tjänsteutlåtandet föreslår ett historiskt avgörande felaktigt beslut med konsekvenser för kommande generationer

Scrolla ner för att läsa om hur Staden fuskat bort den utlovade utredningen om tunnelbanans nedgrävning. Det handlar om Slussen och Stockholms skönhet.

Var med och påverka! Besök vår hemsida

http://www.slussen-nysyn.info/ sök fliken Upprop till politikerna.


Vi finns också på Facebook

http://www.facebook.com/inbox/readmessage.php?t=1137985576809#/group.php?gid=33639622043

Stockholm Maj 2009

Monica Andersson
Kjell Forshed
Svante Forsström
Ulla Joneborg
Torsten Westman

Hea bemötandet av stadens tjänsteutlåtande om Slussen och om nedgrävning av tunnelbanan

Slussen – Ställningstagande inför fortsatt arbete,
gemensamt tjänsteutlåtande 2009-04-28
Bilaga 2: Slussen – nedgrävning av tunnelbanan, april 2009
Exploateringskontoret
Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret

Sammanfattning
- En riktig utredning av en tunnelbanetunnel under Söderström har utlovats av Stockholms stad, bl a av finansborgarrådet. Någon sådan har inte utförts. Därmed föreligger tills vidare ett uppenbart löftesbrott.
- Stadens tjänsteutlåtande ger sken av att en utredning har genomförts. Det stämmer inte, tjänsteutlåtandet baseras på en summarisk felsökning av vårt förslag till tunnel. Tjänsteutlåtandet måste därför underkännas som beslutsunderlag beträffande tunnelbanetunneln.
- I tjänsteutlåtandet anger de tre kommunala kontoren att förslaget till tunnelbanetunnel inte bör utredas vidare med hänsyn till de stora kostnader och trafikstörningar samt den fördröjning av Slussens ombyggnad som förslaget innebär. Vi har visat att kostnaderna och trafikstörningarna inte är så stora som man påstår och att Slussens ombyggnad inte behöver fördröjas så som tjänsteutlåtandet anger. Argumenten talar för en utredning.
- Undertecknade framför härmed som förslag till beslut i Kommunfullmäktige och de tre nämnderna att en förstudie av tunnelbanetunneln ska inledas omedelbart och att fördelarna av en tunnelbanetunnel ska inlemmas i planeringen av Slussenområdet.

Hoppet om en mänskligare och vackrare stad
Undertecknade är de fem förslagsställarna bakom ”Ny syn på Slussen”, där en ny tunnelbanetunnel under Söderström spelar en avgörande roll. Det handlar om att ta tillfället i akt att gräva ned tunnelbanan vid den enda tidpunkt då det är möjligt, nämligen i samband med Slussens rivning och återuppbyggnad. Tunnelbanetunneln gör det möjligt att frigöra vattnen kring Gamla stan och Riddarholmen samtidigt som det nya Slussen kan få en lägre och vackrare utformning och dessutom blir billigare att bygga.

Vårt förslag har fått mycket uppmärksamhet och stort stöd bland allmänheten och bland Stockholmskännare. Det har fött ett hopp om att Stockholms stad skulle sälla sig till den långa rad av städer över hela världen som tar itu med gamla misstag i form av okänsliga betongmiljöer från tidigare epoker. En nedgrävning av tunnelbanan vid Slussen skulle frigöra Stockholms medeltida stadskärna, Riddarholmskanalen skulle återställas och möjligheten att i framtiden ta bort Centralbron skulle säkerställas. Den åttafiliga, lutande motorvägsbro mellan Slussen och Gamla stan, som man nu vill besluta om, är ett typexempel på den typ av okänsliga betongkonstruktioner som medborgarna vill slippa se i sitt närområde och framför allt i stadens medeltida kärna.

Med vårt förslag Ny syn på Slussen skapas en vacker och tillgänglig plats vid Slussen där stockholmarna kommer ned till vattnet. Den platsen skuggas idag av tunnelbanebron, och störs kraftigt av buller och partiklar från tunnelbanan. Ett av kännetecknen för platsen är mötena mellan Gamla stans låga näs och Söders förkastningsbrant samt mellan Mälaren och Saltsjön Vårt förslag synliggör dessa möten. Ett folkliv kommer att bli möjligt nere på näset runt en frilagd Söderström. Vi anser att vårt förslag med dessa kvaliteter är överlägset som stadsbyggnadsprojekt.
En sänkning av nivåerna innebär också att anslutningarna till det befintliga gatunätet faller ut väldigt enkelt, vilket möjliggör en väl fungerande trafiklösning som fördelar trafiken mellan Skeppsbron och Munkbroleden. Med kontorens förslag kommer en åttafilig motorvägsbro att rikta biltrafiken mot Skeppsbron och utsätta de känsliga byggnaderna för ökad belastning av vibrationer, avgaser m.m.

Löftet om en utredning
I stadens tjänsteutlåtande har vårt förslag till tunnelbanetunnel också förärats med ett eget kapitel (”Bilaga 2”), vilket förstås är glädjande. Mindre glädjande är att tjänsteutlåtandet är fullt av felaktigheter och därför inte utgör något riktigt korrekt beslutsunderlag. Stockholms stad har utlovat att staden och SL ska genomföra en utredning av tunnelbanetunneln. Det sägs i inledningen av Bilaga 2 att staden har utrett förslagets möjligheter och konsekvenser tillsammans med SL. Det ger en felaktig bild av läget: någon utredning av tunnelbanetunneln har inte utförts. Löftet om en utredning är därför ännu inte uppfyllt.

SL:s summariska felsökning
Istället har man låtit SL göra en summarisk undersökning av den skiss som vi presenterat i vår katalog och vår utställning. Denna skiss, som framtagits på egen tid och bekostnad, är avsedd att visa de stora möjligheterna med en tunnelbanetunnel. Den blev nu föremål för en ingående felsökning under några veckor i februari 2009, utan att man tog någon kontakt med oss förslagsställare om tunneln och dess egenskaper eller inneboende flexibilitet. Man fann bl a några punkter att klaga på vad gäller bergtäckning i ett avsnitt vid Gamla stan samt avståndet mellan ny och befintlig tunnel vid Strömsborg mm. Felsökningen, som även SL medger är mycket summarisk, resulterade i ett Yttrande över tunneln, (”SL yttrande till Stadens exploateringskontor angående förslag att sänka tunnelbanan mellan Södermalm och Staden mellan broarna”), daterat 2009-02-18. SL kallar inte ens detta för en utredning utan för en översiktlig granskning.
Ett minimikrav på en utredning av en spårtunnel är att den innehåller ett ambitiöst försök att finna en bra lösning, en plan, en spårprofil, en tidsbedömning och en kostnadsbedömning. Yttrandet från SL till exploateringskontoret uppfyller inte dessa minimikrav. Ända har hela stadens tjänsteutlåtande avseende tunnelbanetunneln baserats på detta yttrande.

Stadens tjänsteutlåtande är daterat i april 2009 och ger därmed sken av att vara frukten av en utredning som pågått under hela våren. Detta är felaktigt. Tjänsteutlåtandet vilar helt på det yttrande som SL avgav i mitten av februari, efter en mycket kort översyn av vår skiss. I yttrandet och därefter i tjänsteutlåtandet börjar man med att hävda att inget säkert kan sägas om tunnelbanetunneln innan den har utretts vidare. Därefter gör man ett summariskt antagande om en lång avstängningsperiod och drar mycket långtgående och detaljerade konsekvenser av denna avstängning. Det finns ingen sammanhållen logik i detta resonemang.

Vi i vår grupp kallades till ett möte på Tekniska nämndhuset 2009-03-09, med representanter för Exploaterings-, Stadsbyggnads- och Trafikkontoren, där SL:s yttrande gicks igenom och överlämnades till oss. Vi anmälde genast avvikande mening och begärde att få komma med ett genmäle. Vår ambition var att arbeta tillsammans med SL och de kommunala kontoren för att snabbare komma fram till ett svar på de frågeställningar som framkom i yttrandet.

Vår reviderade tunnellösning
Vi började med byggbarheten och kunde efter ett par veckor uppvisa en reviderad lösning, efter att ha haft den på remiss hos våra tre experter, professor Håkan Stille (tunnelbyggnad), fd projektledaren vid SL Strategisk planering Tomas Ahlberg (spårbyggnad) och professor emeritus Klas Cederwall (vatten-byggnad). Håkan Stille medverkade som undertecknare av lösningen. Denna lösning presenterades först på ett möte med SL:s VD och trafikplaneringschef (2009-03-23), därefter på ett nytt möte på Tekniska nämndhuset med deltagare från de tre kommunala kontoren och två representanter för SL (2009-04-06). På detta möte medgav man att den något reviderade lösning vi uppvisade faktiskt fungerade, både spår- och byggtekniskt. Här redovisade vi också förtydligande detaljlösningar vid Gamla stan och Strömsborg, föredragningen gjordes av Håkan Stille som också är med och undertecknar skisserna.

Därmed slutade den dialog vi försökte öppna med staden och SL. Om man i detta läge hade lagt ner lite resurser på arbeta tillsammans med oss skulle det kanske idag ha funnits en gemensam lösning som hade rätat ut alla frågetecken. Nu valde man att stänga diskussionen. I tjänsteutlåtandet medger man nu på några rader att vår reviderade tunnellösning fungerar, men först redovisar man sida upp och sida ned med den kritik som redan har blivit motsagd! Detta ger läsaren en minst sagt felaktig bild av sanningen.

Vår utredning av genomförande och avstängningar
Efter mötet 2009-04-06 har vi, återigen på egen tid och egen bekostnad, sett över de uppgivna avstängningstiderna. Detta krävde en genomgång av tunnelns genomförande. Svaret har inte blivit klart förrän i slutet av april, efter att återigen ha varit på återkommande remiss hos våra tre experter.
Vi visar här att tunneln kan byggas enligt vår idé, utan störningar under byggtiden (utöver vad som ändå kan bli följden av Slussens ombyggnad). De störningar som uppstår vid inkopplingarna begränsas till fyra månaders avstängning vid Tegelbacken samt tre månaders avstängning vid Medborgarplatsen och Mariatorget, under lågsäsong maj-augusti, två år i rad. Dessutom uppstår ett par perioder med enkel-spårstrafik förbi Medborgarplatsen, då denna station byggs om. Minst ett spår i varje tunnel kan under byggtiden hållas i drift för passage av tomma tåg, vilket undanröjer de problem med vagnunderhåll som får stort utrymme i SL:s yttrande och därmed i stadens tjänsteutlåtande. Erfarenheten visar att man dessutom kommer att finna fler förenklingar i en fortsatt bearbetning av förslaget.

Under dessa anslutningsperioder vänder tågen från nordväst och nordost enligt SL:s bedömning vid Hötorget och Östermalmstorg, med några tåg som vänder vid T-Centralen. Tåg från söder respektive sydväst vänder under maj månad vid Gamla stan, därefter under tre sommarmånader vid Skanstull och Mariatorget. Detta är något helt annat än de totalavstängningar som redovisas i SL:s yttrande och stadens tjänsteutlåtande.

Bedömda byggkostnader och vinster
Med den genomgång av tunnelns delsträckor som vi har gjort för att utreda avstängningarna, får vi också ett utmärkt underlag för en kostnadsbedömning. En oberoende expertbedömning visar att byggkostnaden ligger i intervallet 4,5 - 6,5 miljarder kronor. Även detta är något helt annat än de 6-10 miljarder som tjänsteutlåtandet talar om. I tjänsteutlåtandet anser man att 1-2 miljarder tillkommer i kostnader för ersättningstrafik. Med det genomförande vi visar blir även de kostnaderna avsevärt mycket lägre.

I det gemensamma tjänsteutlåtandet citerar man SL som påstår att en station mindre inte innebär någon tidsvinst, eftersom det är tidtabellen som styr restiderna. Det är häpnadsväckande om SL inte har kompetensen att skriva om tidtabellerna när ett överflödigt stationsuppehåll i nätets absoluta centrum försvinner. På mötet 2009-04-06 uppgav SL att det åtgår i genomsnitt 1 minut vid varje stationsuppehåll. Antalet resenärer med tunnelbanan ökar stadigt. En ökning med 20% jämfört med 2006, tidsvinsten 1 minut och Handelskammarens uppdaterade restidsvärden i Stockholmsområdet ger tillsammans ett samhällsekonomiskt nuvärde på upp mot 5,3 miljarder (4%, 60 år). Det är en stor del av tunnelns investeringskostnad som återbetalas på detta sätt. Med vår nya station under Söderström får man en bredd på perrongerna som krävs för en snabbare på- och avstigning. Den befintliga station Slussen däremot har smala och besvärliga perronger, vilket leder till en tidsödande trängsel som fortplantas ända in i vagnarna.

Förseningar pga miljödomar mm
I den del av tjänsteutlåtandet som avhandlar tunnelbanetunneln kommer man fram till att den skulle försena Slussens ombyggnad med 1-2 år pga miljödomar mm. I det gemensamma tjänsteutlåtandet framgår det att miljödomar ändå kommer att försena Slussens ombyggnad, vilket innebär att tunnelbanetunneln borde kunna inlemmas i processen utan några större extra förseningar. Dessutom kan den del av tunneln som går under Slussenområdet med fördel byggas först och utföras i samband med rivningen. Man behöver inte invänta att hela tunneln färdigställs innan arbetena påbörjas vid Slussen, vilket underligt nog förutsätts i SL:s yttrande. Det är helt enkelt viljan det kommer an på.

Genomförbarhet och svårighetsgrad
I tjänsteutlåtandet citeras professor Håkan Stille angående projektets svårighetsgrad, på ett sätt som är lösryckt ur sitt sammanhang och ger en felaktig bild av hans inställning till projektet. Han har dessutom citerats utan att bli tillfrågad, vilket är mycket diskutabelt. Professor Stille har givit följande kommentar:

”Jag har läst stadens tjänsteutlåtande om nedgrävning av tunnelbanan. Jag vill framföra följande":
Den föreslagna nedgrävningen av tunnelbanan vid Slussen är genomförbar men tekniskt komplicerad. Ingående delmoment har dock i princip tidigare utförts. Citytunneln i Malmö och Göta Tunneln i Göteborg är exempel på väl genomförda projekt som har innehållit motsvarande svårigheter med tunnlar och schakter under eller intill befintliga byggnader och konstruktioner. Jag har haft som uppgift att granska dessa projekt som oberoende sakkunnig. Denna erfarenhet ligger till grund för min bedömning att projektet är genomförbart. Nedgrävningen är mer komplicerad än Citybanan på motsvarande sträcka främst för att Citybanan ligger längre ut i Riddarfjärden. Sett som helhet är det dock min bedömning att projekten har samma svårighetsgrad. Bergarbetena för Citybanan vid Centralen bedömer jag till och med som svårare än bergarbetena för nedgrävning av tunnelbanan enligt förslaget.
Alla arbeten i Stockholmsåsen vid Slussen kräver försiktighet oberoende om tunnelbanan grävs ned eller ej. Min bedömning är att kostnaden ligger i underkant av stadens intervall. Bedömningen i detta tidiga skede är dock osäker eftersom inte allt är utrett. Den bör därför inte ligga till grund för bindande beslut utan fördjupad utredning. Professor Håkan Stille, Jord och bergmekanik, KTH”.

Utformning vid Slussen
I tjänsteutlåtandet sägs också att den i vårt förslag skisserade trafiklösningen vid Slussen är under-dimensionerad vad gäller ramperna från Stadsgården. De två broarna i vår utformning har fyra filer var, där varje bro kan få en tvåfilig ramp mot Stadsgårdsleden. Lösningen är flexibel och har samma kapacitet som den som föreslås i de officiella förslagen. Att anpassa broarnas höjd till kraven på fri höjd för slussning är ingen oöverstiglig uppgift. Skillnaden är att när trafiken genom Gamla stan minskar, vilket alla önskar, har man med vårt förslag kvar två vackra, låga, inbjudande broar som bildar torg för ett stadsliv, medan man i de officiella förslagen får kvar en överbliven, överdimensionerad motorvägsbro med samma karaktär som Centralbron. Påståendet att vi skulle hänvisa till att man måste bygga Österleden för att klara trafiklösningen vid Slussen är helt enkelt inte sant! Det finns ingen sådan koppling över huvud taget.

Den i skissen redovisade bussterminalen är dimensionerad med samma stationer för av- och påstigande som i de officiella förslagen. Uppställning av bussar sker på taket. Eventuellt kan terminalen i stället flyttas in under den nya marknivån, enligt en av våra tidigare skisser.

Sammantaget talar alla argument för att förlägga tunnelbanan i en tunnel under Söderström och att utformningen av Slussen ska ha denna förutsättning som grund. En utredning av tunnelbane-tunneln har utlovats men inte genomförts. En förstudie bör därför inledas omedelbart.


Stockholm Maj 2009

Monica Andersson
Kjell Forshed
Svante Forsström
Ulla Joneborg
Torsten Westman

onsdag 6 maj 2009

Ny syn på Slussen ingen utopi

Staden förkastar vårt förslag.

För dyrt och för mycket störningar under byggtiden är argumenten från Stadshuset.

Fel, fel, fel!

Ny syn på Slussen är ingen utopi. Det är i alla avseende ett genomarbetat, verklighetsförankrat förslag. Slussens framtida utformning är avgörande för Stockholms framtid.

Läs mer om Ny syn på Slussen nedan.


Vi finns också på http://www.slussen-nysyn.info/ där kan du också välja att gå med i vårt upprop till politikerna.TUNNELBANA UNDER SÖDERSTRÖM ANALYS AV GENOMFÖRANDE OCH AVSTÄNGNINGAR

1. INLEDNING
Det genomförande och den beskrivning av delsträckor och skeden som här skisseras
är översiktlig och skall förfinas i ett fortsatt planerings- och projekteringsarbete. I varje
del visas bara en av flera tänkbara lösningar. Det hindrar inte att detta ger en klargörande bild av några av de möjligheter som står till buds. De största störningarna i tunnelbanetrafiken uppstår vid anslutningsarbetena vid Tegelbacken. Dessa störningar kan minimeras och delas upp på ett par års sommarmånader, då trafiken är lägre än under vintersäsongen. I en fortsatt bearbetning kan andra etappindelningar, förenklingar och billigare lösningar komma fram.
Delsträcka A – D kan utföras utan avstängningar i tunnelbanetrafiken (om inte
sådana ändå krävs för rivningsarbetena vid Slussen).


2. SAMMANFATTNING
De delsträckor som redovisas i denna text och tillhörande planfigurer kan kombineras
till byggetapper på ett flertal olika sätt och kan i stor utsträckning byggas samtidigt.
Det finns några restriktioner:
- Del A.1 och A.2 måste eventuellt utföras var för sig för att klara gatutrafiken,
beroende på hur arbetena samordnas med Slussens rivning och återuppbyggnad.
- Del B.1 och B.2 måste utföras var för sig för att säkra avbördningen av Mälaren (men
A.2 och B.1 kan utföras samtidigt, liksom B.2, C1 och C.2).
- Del D.2 och E.1 måste utföras vid en annan tidpunkt än B.1 och B.2, för att säkra
avbördningen (innebär avstängning av halva Norrström)
- Del E.1 och E.2 måste utföras före del F.1 och F.2, så att det östra tunnelröret sätts i
trafik innan man river vid station Gamla stan.
Exempel på en genomförandeordning:
Tiderna för del A-D är i exemplet mycket översiktligt och hypotetiskt antagna. Det
betyder att anslutningarna för år 4 och 5 lika gärna kan gälla år 5 och 6. Det krävs en
fördjupad utredning för att ange något närmare.
Delsträcka A: ny betongtunnel, år 1
Delsträcka B: ny betongtunnel, år 2
Delsträcka C: ny betongtunnel, år 3
Delsträcka D: nya bergtunnlar, år 3
Delsträcka E: anslutningar, år 4
Delsträcka F: anslutningar, år 5
Avstängningar i tunnelbanetrafiken, alternativ 1 (med breddad perrong vid
Medborgarplatsen).
År 4: Tåg från nordost och nordväst vänder vid T-centralen respektive Hötorget och
Östermalmstorg medan arbeten pågår i tunneln vid Tegelbacken. Ett - två spår
hålls i drift för passerande tågtransporter nattetid. Tid: 4 månader, maj-augusti
Tåg från söder och sydväst vänder vid Gamla stan medan arbeten pågår i
tunneln vid Tegelbacken. Ett - två spår hålls i drift för passerande tågtransporter
nattetid.

Tid: 1 månad, maj
Ny syn på Slussen, tunnelbana under Söderström, genomförande 2/7
Tåg från sydväst vänder vid Mariatorget medan arbeten pågår i tunneln öster
om stationen. Ett spår hålls i drift för passerande tågtransporter nattetid.
Tid: 3 månader, juni-augusti
Tåg från söder vänder vid Medborgarplatsen medan arbeten pågår i tunneln
norr om stationen. Ett spår hålls i drift för passerande tågtransporter nattetid.
Tid: 3 månader, juni-augusti
Enkelspårsdrift vid station Medborgarplatsen 6 månader. Tid: maj – oktober
År 5: Tåg från nordost och nordväst vänder vid T-centralen respektive Hötorget och
Östermalmstorg medan arbeten pågår i tunneln vid Tegelbacken och vid station
Gamla stan. Ett - två spår hålls i drift för passerande tågtransporter nattetid.
Tid: 4 månader, maj-augusti
Tåg från söder och sydväst vänder vid station under Söderström medan
arbeten pågår i tunneln vid Tegelbacken. Ett spår hålls i drift för passerande
tågtransporter nattetid. Tid: 4 månader, maj-augusti
Enkelspårsdrift vid station Medborgarplatsen. Tid: 6 månader, maj – oktober
Avstängningar i tunnelbanetrafiken, alternativ 2 (med nuvarande perrongbredd
vid Medborgarplatsen).
År 4: Tåg från nordost och nordväst vänder vid T-centralen respektive Hötorget och
Östermalmstorg medan arbeten pågår i tunneln vid Tegelbacken. Ett - två spår
hålls i drift för passerande tågtransporter nattetid. Tid: 4 månader, maj-augusti
Tåg från söder och sydväst vänder vid Gamla stan medan arbeten pågår i
tunneln vid Tegelbacken. Ett - två spår hålls i drift för passerande tågtransporter
nattetid. Tid: 1 månad, maj
Tåg från sydväst vänder vid Mariatorget medan arbeten pågår i tunneln öster
om stationen. Ett spår hålls i drift för passerande tågtransporter nattetid.
Tid: 3 månader, juni-augusti
Tåg från söder vänder vid Medborgarplatsen medan arbeten pågår i tunneln
norr om stationen. Ett spår hålls i drift för passerande tågtransporter nattetid.
Tid: 3 månader, juni-augusti
År 5: Stängning av station Medborgarplatsen (men med passerande trafik i båda
riktningarna), 2 månader, mars-april
Tåg från nordost och nordväst vänder vid T-centralen respektive Hötorget och
Östermalmstorg medan arbeten pågår i tunneln vid Tegelbacken och vid station
Gamla stan. Ett - två spår hålls i drift för passerande tågtransporter nattetid.
Tid: 4 månader, maj-augusti
Tåg från söder och sydväst vänder vid station under Söderström medan
arbeten pågår i tunneln vid Tegelbacken. Ett spår hålls i drift för passerande
tågtransporter nattetid. Tid: 4 månader, maj-augusti
Enkelspårsdrift vid station Medborgarplatsen 7 månader, maj – november
3. DELSTRÄCKOR
A. Ny betongtunnel vid Slussen, samordnas med övriga byggnadsarbeten
A.1 Slussenområdet, södra delen
- Trafiken på Katarinavägen stängs tillfälligt. Spontning för tunneln utförs från
trafikkarusellen (ung.) fram till Katarinaberget.
- Efter urschaktning byggs bergtunnelns första fem-tio meter, påslaget och
betongtunneln byggs klar, marken återställs och Katarinavägen öppnas igen.
Ny syn på Slussen, tunnelbana under Söderström, genomförande 3/7
A.2 Slussenområdet, norra delen
- Därefter spontas sträckan mellan betongtunneln första etapp och kajkanten,
marken urschaktas, betongtunneln samt konstruktionerna för uppgång från
den nya stationen byggs klara och ansluts till den tidigare etappen.
B. Ny betongtunnel med station under Söderström
B.1 Söderström, södra delen
- Halva Söderströms bredd spontas och torrläggs. Tunneln och stationens
konstruktioner byggs klart, delarna som ska vara under vatten täcks med
skyddande sten, sponten avlägsnas, vattnet släpps på igen
B.2 Söderström, norra delen
- Halva Söderströms bredd spontas och torrläggs med överlappning av tidigare
etapp. Tunneln och stationens konstruktioner byggs klart, delarna som ska
vara under vatten täcks med skyddande sten, sponten avlägsnas, vattnet
släpps på igen
C. Ny betongtunnel från Mälartorgets kaj till station Gamla stan
C.1 Vid Gamla stans station
- Trafiken på Munkbroleden stängs tillfälligt. Slitsmur drivs ned till berg i gatan, i
anslutning till det kommande påslaget för det östra tunnelröret.
- Det östra bergtunnelrörets första fem-tio meter byggs, påslaget och
betongtunnelns östra rör byggs klar. Före återfyllning förbereds avväxling av
Centralbron med pelare på tunneltaket. Slitsmuren väster om tunnelröret
bibehålls på sin plats.
C.2 Vid Mälartorget (kan utföras samtidigt med 3.1)
- Söder om station Gamla stan spontas området fram till tidigare etapp
(kajkanten), marken urschaktas, betongtunneln och konstruktionerna för en
uppgång från den nya stationen byggs klara.
- Kajkanten och marken återställs, Munkbroleden öppnas igen.
D. Nya bergtunnlar
D.1 Från Slussenområdet mot Medborgarplatsen och Mariatorget
- Arbetstunnel tas upp från Katarinagaraget och ansluts till de första meter
bergtunnel som redan byggts innanför påslaget.
- Bergtunneln mot Medborgarplatsens station byggs klar fram till ca fem meter
från påslaget mot befintlig tunnel.
- Bergtunneln mot Mariatorgets station byggs klar fram till ca fem meter från
påslaget mot befintlig tunnel.
- Spåren i de nya tunnlarna byggs klara så långt det går.
D.2 Från Norrström mot nuvarande station Gamla stan (utförs samtidigt med 4.1)
- I Norrström avskiljs den norra strömfåran (norr om Strömsborg) med spont
och torrläggs. En grusramp byggs upp till kajen för byggtrafik via
Tegelbacken.
- Det östra bergtunnelröret byggs från bergväggen norr om Strömsborg och
ansluts till den påbörjade bergtunneln innanför det östra betongtunnelrörets
påslag.
- Ett parallellt, västra bergtunnelrör byggs från bergväggen norr om Strömsborg
och avslutas ca fem meter innanför det västra tunnelrörets kommande påslag.
- Spåren i de nya tunnlarna byggs klara så långt det går.
Ny syn på Slussen, tunnelbana under Söderström, genomförande 4/7
E. Berg- och betongarbeten, anslutningar
E.1 Vid Tegelbacken och Norrström
- Gatutrafiken leds om tillfälligt och ett område vid Tegelbacken, från kajen ca
70 m upp på land, avskiljs med spont och grävs ur så att befintlig
betongtunnel för tunnelbanan friläggs på sin östra sida. Även en mindre del av
den västra sidan friläggs.
- Tunnelbanetrafiken stängs tillfälligt på alla fyra spår, under ca 4 månader
- Den befintliga betongtunnelns östra mur och mellanväggen mellan dess båda
tunnelrör avväxlas och sågas upp för den nya tunnelns anslutning.
- Den befintliga betongtunnelns västra mur sågas upp med ett hål (inne på
land), som förberedelse för kommande arbetsramp (se etapp 6.1).
- Den nya betongtunneln grundläggs och byggs med två tunnelrör från påslaget
vid Strömsborg till anslutningen mot den befintliga betongtunneln. Det östra
tunnelröret byggs klart med ramper för spåren.
- Det östra spåret i det östra röret byggs klart med växel mot det befintliga . Det
nya spåret ansluts och signalsystemen provas under helg- och nattetid med
pågående trafik på befintligt spår under dagtid.
- Därefter byggs det nya västra spåret klart med växel mot det befintliga samt
ansluts och signalsystemen provas under helg- och nattetid, med pågående
trafik på befintligt spår under dagtid.
- Den nya tunneln under Norrström täcks med skyddande sten, sponten rivs,
kajen återställs och vattnet släpps på igen.
- Mark och gata på tunnelns östra sida återställs.
E.2 Vid Medborgarplatsen och i tunneln mot Mariatorget
- Under avstängning 3 månader utförs genombrotten mellan nya och befintliga
bergtunnlar norr om Medborgarplatsen och öster om Mariatorget.
E.3 I tunneln mot Mariatorget
- Under avstängning 3 månader samt nätter och helger ansluts och färdigställs
det nya östra spåret för drift.
E.4 Alternativ 1, med breddad perrong vid station Medborgarplatsen
E.4 Vid Medborgarplatsens station
- Vid Medborgarplatsens station byggs ett nytt spårtråg med den nya
spårprofilen, öster om den nuvarande stationen. Arbetet utförs från marken
öster om stationen. Stationen behålls i drift under byggtiden.
- Under avstängningen avväxlas stationens vägg mot öster och rivs, samtidigt
som det nya spårtråget ansluts till den nya bergtunneln norr om stationen
samt till befintlig tunnel söder om stationen. Vid stationen ersätts det befintliga
östra spåret med en breddad perrong. Den nya perrongkanten färdigställs
först. Växlar byggs mellan spåren norr och söder om stationen för tillfällig en
- Efter avstängningen byggs det nya östra spåret klart under tillfällig
enkelspårsdrift förbi stationen. Det nya östra spåret byggs klart och ansluts
norr om stationen mot det nya västra spåret med växel för tillfällig
enkelspårstrafik i nästa skede samt ansluts söder om stationen mot den
tidigare byggda växeln på befintliga spår. Spåranslutningarna testas och
driftsätts under kvällar och helger. Det nya östra spåret kan tas i drift innan
hela stationsombyggnaden är klar. Marken färdigställs.
Ny syn på Slussen, tunnelbana under Söderström, genomförande 5/7
Avstängning av tunnelbanetrafiken under detta skede
- Tåg från nordost och nordväst vänder vid T-centralen medan arbeten pågår i
tunneln vid Tegelbacken. Ett - två spår hålls i drift för passerande
tågtransporter nattetid. Tid: 4 månader, maj-augusti
- Tåg från söder och sydväst vänder vid Gamla stan medan arbeten pågår i
tunneln vid Tegelbacken. Ett - två spår hålls i drift för passerande
tågtransporter nattetid. Tid: 1 månad, maj
- Tåg från sydväst vänder vid Mariatorget medan arbeten pågår i tunneln öster
om stationen. Ett spår hålls i drift för passerande tågtransporter nattetid.
Tid: 3 månader, juni-augusti
- Tåg från söder vänder vid Medborgarplatsen medan arbeten pågår i tunneln
norr om stationen. Ett spår hålls i drift för passerande tågtransporter nattetid.
Tid: 3 månader, juni-augusti
Enkelspårsdrift vid station Medborgarplatsen 6 månader. Tid: maj – oktober.
kapacitet ca 50% av full trafik.
- Efter enkelspårsdriften är station Medborgarplatsen i full drift, med provisorier
på perrongen.
E.4 Alternativ 2, med befintlig perrongbredd vid station Medborgarplatsen
E.4 Vid Medborgarplatsens station
- Inga åtgärder i detta skede, se del 6.4 - 6.5.
Avstängning av tunnelbanetrafiken under detta skede
- Tåg från nordost och nordväst vänder vid T-centralen medan arbeten pågår i
tunneln vid Tegelbacken. Ett - två spår hålls i drift för passerande
tågtransporter nattetid. Tid: 4 månader, maj-augusti
- Tåg från söder och sydväst vänder vid Gamla stan medan arbeten pågår i
tunneln vid Tegelbacken. Ett - två spår hålls i drift för passerande
tågtransporter nattetid. Tid: 1 månad, maj
- Tåg från sydväst vänder vid Mariatorget medan arbeten pågår i tunneln öster
om stationen. Ett spår hålls i drift för passerande tågtransporter nattetid.
Tid: 3 månader, juni-augusti
- Tåg från söder vänder vid Medborgarplatsen medan arbeten pågår i tunneln
norr om stationen. Ett spår hålls i drift för passerande tågtransporter nattetid.
Tid: 3 månader, juni-augusti
Trafikering i tunnelbanan efter skede E
- Norrgående trafik på de befintliga västra spåren, med de befintliga stationerna
Slussen och Gamla stan
- Södergående trafik överflyttad till de nya östra spåren, med den nya stationen
under Söderström.
F. Berg- och betongarbeten, anslutningar
F.1 Vid Tegelbacken
- Tunnelbanetrafiken stängs tillfälligt på alla fyra spår, 4 månader.
- Det västra tunnelröret byggs klart med ramper för spåren. Det östra spåret
byggs klart med växel mot det befintliga . Det nya spåret ansluts och driftsätts
under helg- och nattetid, med pågående trafik på befintligt spår under dagtid.
Därefter byggs det nya västra spåret klart med växel mot det befintliga samt
ansluts och driftsätts under helg- och nattetid, med pågående trafik på
befintligt spår under dagtid.
- Hål gjuts igen (före driftsättning), sponten rivs, marken och gatorna återställs
Ny syn på Slussen, tunnelbana under Söderström, genomförande 6/7
F.2 Vid station Gamla stan
- Centralbron avväxlas på en mindre sträcka, ca 30 x 15 m, vid de övergivna
östra spåren
- Under avstängning rivs det östra spårtråget och slitsmur drivs ned till berg
genom Centralbron, med en kortare stängning av 1-2 körfält för biltrafiken.
- Under avstängningen av tunnelbanetrafiken utförs också urschaktning och
genombrott i berg till påslaget för det västra tunnelröret
- Den nya betongtunnelns västra rör byggs klart med pågående trafik på
befintliga och nya spår.
- Spåren i det nya västra tunnelröret byggs klart.
- Centralbrons avväxlingar rivs och marken återfylls.
F.3 I tunneln mot Mariatorget
- Under avstängning utförs anslutning och driftsättning av det västra spåret i
den nya tunneln.
F.4 – F.5 Alternativ 1, med breddad perrong vid station Medborgarplatsen
F.4 Vid Medborgarplatsens station, östra spåret
- Under avstängning sänks profilen i västra spårtråget vid stationen och del av
perrongen. Arbetet utförs från marken väster om stationen.
- Under avstängning och under enkelspårsdrift förbi stationen byggs det nya
västra spåret klart och ansluts i norr och söder mot tidigare byggda växlar på
nya och befintliga spår. Spåranslutningarna testas och driftsätts under kvällar
och helger. Det nya västra spåret kan tas i drift innan hela
stationsombyggnaden är klar. Marken färdigställs. Perrongen byggs klar med
flyttning av trappa och hiss till perrongens mitt samt breddning av trappa mm
mot söder.
F.5 Vid Medborgarplatsens station, västra spåret
- Under enkelspårstrafiken sänks profilen i det västra spårtråget och resten av
perrongen. Arbetet utförs från gatan väster om stationen. Spåret byggs klart,
ansluts och driftsätts.
- Stationen öppnas igen, gatan återställs
Avstängning av tunnelbanetrafiken under detta skede
- Tåg från nordost och nordväst vänder vid T-centralen medan arbeten pågår i
tunneln vid Tegelbacken och vid station Gamla stan. Ett - två spår hålls i drift
för passerande tågtransporter nattetid. Tid: 4 månader, maj-augusti
- Tåg från söder och sydväst vänder vid station under Söderström medan
arbeten pågår i tunneln vid Tegelbacken. Ett spår hålls i drift för passerande
tågtransporter nattetid. Tid: 4 månader, maj-augusti
- Enkelspårsdrift vid station Medborgarplatsen. Tid: 6 månader, maj – oktober.
kapacitet ca 50% av full trafik.
- Sedan båda spåren tagits i drift igen är station Medborgarplatsen ombyggd
och klar, med ny breddad perrong.
F.4 – F.5 Alternativ 2, med befintlig perrongbredd vid station Medborgarplatsen
F.4 Vid Medborgarplatsens station, östra spåret
- Före avstängningen av trafiken stängs stationen Medborgarplatsen under ca
två månader, trafiken passerar förbi medan perrongen innanför kantelementen
rivs. Transporter från gatan via stationsingången. 100% av trafikkapaciteten
passerar förbi stationen.
Ny syn på Slussen, tunnelbana under Söderström, genomförande 7/7
- Under avstängningen sänks profilen i östra spårtråget vid stationen och
anslutande del av perrongen byggs klar. Arbetet utförs från marken öster om
stationen. Det nya östra spåret byggs klart, ansluts i norr mot nya spår och i
söder mot befintliga spår, samt tas i drift. Söder och norr om stationen ansluts
också det befintliga västra spåret till det nya östra spåret med växlar för
tillfällig enkelspårstrafik. Enkelspårtrafik vid station Medborgarplatsen medan
västra spåret byggs klart. Marken återställs.
F.5 Vid Medborgarplatsens station, västra spåret
- Under enkelspårstrafiken sänks profilen i det västra spårtråget och resten av
perrongen. Arbetet utförs från gatan väster om stationen. Spåret byggs klart,
ansluts och driftsätts.
- Stationen öppnas igen, gatan återställs
Avstängning av tunnelbanetrafiken under detta skede
- Stängning av station Medborgarplatsen, ca 2 månader, passerande trafik.
Kapacitet 100 % av full trafik
- Tåg från nordost och nordväst vänder vid T-centralen medan arbeten pågår i
tunneln vid Tegelbacken och vid station Gamla stan. Ett - två spår hålls i drift
för passerande tågtransporter nattetid. Tid: 4 månader, maj-augusti
- Tåg från söder och sydväst vänder vid station under Söderström medan
arbeten pågår i tunneln vid Tegelbacken. Ett spår hålls i drift för passerande
tågtransporter nattetid. Tid: 4 månader, maj-augusti
- Enkelspårsdrift vid station Medborgarplatsen. Tid: 7 månader, maj –
november. Kapacitet ca 50% av full trafik.
- Sedan båda spåren tagits i drift igen är station Medborgarplatsen ombyggd
och klar.
Trafikering i tunnelbanan efter skede F
- All trafik flyttad till de nya spåren, med den nya stationen under Söderström

Stockholm 2009-04-29

Svante Forsström
Arkitekt SAR/MSA

BILAGA
Plan över ny tunnel, delsträckor A-F samt trafikeringsöversikter i olika skeden, 11 sidor.
Följande experter har bidragit med fakta och synpunkter:
Tomas Ahlberg, tidigare projektledare på SL, Strategisk planering
Klas Cederwall, professor emeritus, Vattenbyggnad, KTH
Håkan Stille, professor, Jord- och Bergmekanik, KTH