torsdag 29 januari 2009

Debattartikel i Svenskan 26 januari 2009


En möjlighet att återta det unika stadsrummet
SvD Publicerad: 26 januari 2009, 09.45. Senast ändrad: 26 januari 2009, 09.54
NATURSKÖNT. Om vi inte tar tillfället i akt och gräver ner tunnelbanan får vi i generationer leva med en omodern och förfulande trafiklösning mitt i stadens medeltida kärna. Det skriver Monica ­Andersson, ­företrädare för det alternativa förslaget.
Slussen präglas av en säregen naturskönhet. Mötet mellan Mälaren och Saltsjön, mellan Söders förkastningsbrant och Gamla stans låga näs ger platsen dess unika karaktär. Slussen är också osedvanligt rik på kulturhistoriska värden: Stockholms medeltida kärna i Gamla stan, 1600-talsmiljön på Riddarholmen, stadens fronter mot vattenrummen. Det är dessa omistliga värden av riksintresse som borde utses till världsarv, inte en uttjänt trafikkonstruktion (som Jöran Lindvall hävdar i sitt inlägg, 19/1).
Det var inte länge sedan det rådde en bred politisk enighet om att Centralbron borde förläggas i tunnel. En statlig utredning tillsattes, Riddarholmskommittén. Kommittén satte upp ett långsiktigt mål med en ombyggd tågbro i ensamt majestät längs en återskapad Riddarholmskanal.
Ombyggnaden av Slussen borde vara föremål för en minst lika grundlig utvärdering. Tunnelbanan mellan Slussen och t-centralen är idag en flaskhals som står i vägen för en utökning av turtätheten. Tunnelbanan lever dessutom under hot om översvämning. Professor Klas Cederwall på KTH menar att hela vattenområdet runt Gamla stans t-banestation borde klassas som en damm med högsta skyddsklass.
Slussen kommer att bli en stor grop när området grävs bort för den nya grundläggningen. Då öppnas ett unikt tillfälle, som inte kommer igen på minst ett sekel. Då är det möjligt att i en ”bypassoperation” gräva ned tunnelbanan mellan Slussen och Gamla stan. Stockholm kan få en toppmodern t-bana i nätets absoluta centrum som svarar mot den kraftiga befolkningsökning som väntas. Dessutom kommer t-banetrafiken att kunna hållas igång under byggtiden.
Det är märkligt att de som framför synpunkter på vårt förslag inte har satt sig in i det utan bara tycker till. Lars Marcus och Alexander Ståhle (21/1) påstår till exempel att vi inte har vistelseytor vid vattnet, när det är precis det vi har. Vårt förslag går ut på att gräva ner tunnelbanan och därmed återge hela området runt Slussen dess naturliga nivå längs kajerna. Låga horisontella broar kan byggas, istället för den lutande åttafiliga motorväg som Stockholms stad planerar mellan Slussen och Gamla stan. Tillgängligheten för gående och cyklister ökar. Strömmen friläggs. En ny vacker plats skapas vid vattnet nedanför Södermalmstorg med kvällssol. Den platsen skuggas idag av den bullriga t-banebron. Stadsmuseet återfår sin rättmätiga position som ett landmärke från Saltsjön.
Vårt förslag ”Ny syn på Slussen” visar att detta är både tekniskt och ekonomiskt möjligt. Det har fackgranskats av Klas Cedervall tillsammans med professor Håkan Stille på KTH. Våra beräkningar har granskats av flera experter på samhällsekonomiska kalkyler. Hela det unika stadsrum som Slussen är återställs med förslaget. Samtidigt moderniseras och effektiviseras tunnelbanan och översvämningsrisken försvinner. I motsats till vad som sägs i flera inlägg (bland annat Bosse Bergmans, 10/1) visar professionella beräkningar att det inte blir dyrare än att lappa och laga på den gamla trafikstrukturen och att bygga upp gigantiska betongdäck på Slussen.
Om staden och landstinget inte tar tillfället i akt och ta bort den fula t-banebron mellan Slussen och Gamla stan permanentas den och därmed i realiteten även Centralbron eftersom den vilar på tunnelbanan. I generationer framåt kommer vi att få leva med en omodern och starkt förfulande trafiklösning mitt i stadens medeltida kärna. Möjligheten att återta det unika vattenrummet och Riddarholmskanalen försvinner. Ska det bli vår tids arv till kommande generationer?
Monica Andersson är stadsplanerare, f d stadsbyggnadsborgarråd och en av de fem ”idealister” som står bakom det alternativa förslaget ”Ny syn på Slussen”.

torsdag 8 januari 2009

Historisk chans att välja rätt väg för SlussenDet är rubriken på Eva Erikssons artikel i Svenska Dagbladet 20090106. Hon skriver:


"Det alternativa Slussenförslaget, inlämnat av entusiaster men avvisat av Stadsbyggnadskontoret, är det som verkligen kan ge en nydanande utgång av en långdragen process. Dessutom kan 50-talets misstag rättas till, skriver Eva Eriksson som inleder en debatt om Slussens framtid."


"Alla de fem (av staden inbjudna förslagsställarna, red anm)förslagen utgår från Nyréns trafiklösning där det gamla klöverbladet ersätts av ett nytt tre våningar högt betongdäck genom vilket trafiken fördelas i tre huvudriktningar mot söder.


Övriga utrymmen i däcket fylls med butiksgallerior och annat. Man vinner utrymme på bekostnad av den gamla trafiklösningens elegans. Men när det gäller trafiken har en joker kommit in i leken i form av ett sjätte förslag, som staden inte har beställt. Bakom det står fem ”idealister” med stor kunskap i stadsbyggnadsfrågor, arkitekterna Torsten Westman, Kjell Forshed, Svante Forsström, Ulla Joneborg samt stadsplaneraren och före detta stadsbyggnadsborgarrådet Monica Andersson. När man river den gamla trafikapparaten öppnas en ny möjlighet, menar de. Då finns den unika chansen att flytta ner tunnelbanan i en tunnel under vattnet.


Förslaget öppnar nya vyer i olika bemärkelser. Det högt belägna Södermalmstorg är ju egentligen inte en höjdplatå, utan ett tak över tunnelbanan med station och perronger, vilket alltsammans kom till på 50-talet. Om detta läggs ner i tunnel sänks marknivån. Mer av den ursprungliga topografin friläggs och en än mer dramatisk stadsbild framträder. Trafikapparaten för bilar förenklas och det stora betongdäcket kan krympas. En ny offentlig byggnad över nedgången till den nya tunnelbanestationen skulle få ett fint läge närmare vattnet. Där skulle den bli väl synlig, men också kunna integreras på ett intressant sätt i det unika stadslandskapet.


Gruppen har föreslagit en sådan byggnad, men inte angivit hur den konkret ska se ut.
Märkligt nog avvisar Stadsbyggnadskontoret det alternativa förslaget, som kan ge nyckeln till hela frågan om Slussens förnyelse. Om tunnelbanan flyttas ner i tunnel kan nästa steg bli att också lägga Centralbron i tunnel och föra över en del av den nuvarande trafiken på Skeppsbron och Munkbron dit. Det som egentligen är genomfartstrafik behöver inte snurra runt Gamla stan och heller inte gå genom Slussen. "


"Det beslut dagens politiker nu ska ta är i flera avseenden ett historiskt vägval. "
skriver

Eva Eriksson
fil dr i konstvetenskap och arkitekturhistoriker i Svenska Dagbladet 20090106.

Länk till hela artikeln: http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_2284369.svd
Debatt Tisdag 20 januari 2009 kl 18.00,ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41

Debattledare: Nils-Erik Landell


I panelen: Per Björkman, Gamla Stan Sällskapet, Martin Schröder, Stadsbyggnadskontoret, Björn Hallerdt, f.d. stadsantikvarie, Martin Rörby, sekreterare i Rådet till skydd för Stockholms skönhet. Svante Forsström, Ulla Joneborg, Torsten Westman, Monica Andersson och Kjell Forshed i gruppen fem idealister.

Samtliga politiska partiers representanter är inbjudna med kravet att Ny Syn På Slussen ingår i de politikerbe­ställda förslagen för ett nytt Slussen.


Politikerpanel: Jan Valeskog (s), Lukas Forslund (c), Mats Lindqvist (mp) m.fl.


När fem idealister presenterade sitt genomarbetade förslag i Stadsmuseets Tessinsal den 27 november 2008, fick bara häften av publiken plats. Nu öppnar ABF-huset portarna till stora Z-salen för alla som vill komma till tals.

Fokus ligger på fem idealisters förslag, som utmynnat i följande manifest:


* Gräv ned tunnelbanan mellan Slussen och T-Centralen!
* Ta vara på det fönster i tiden som öppnas när hela området runt Slussen ska schaktas bort.
* Slussens om­byggnad har långsiktiga konsekvenser för Centralbron, Riddarholmskanalen och Gamla stan.
* Med en ned­grävd tunnelbana kan Riddarholmskanalen återskapas direkt och en möjlighet att ta bort Centralbron öpp­nar sig.
* Om tunnelbanebron blir kvar stängs de möjligheterna igen.
* Ta bort den fula tunnelbanebron mellan Slussen och Gamla Stan.

Det skulle ge många vinster för framtiden:


• En ny närhet till vattnet på låga, horisontella och stadsmässiga broar, samt en ny vacker plats nedanför Södermalmstorg med kvällssol.
•Platsens skönhet och de kulturhistoriska värdena tas till vara. Mötet mellan Söders förkastningsbrant och Gamla Stans låga näs markeras.
• Tunnelbanesystemet effektiviseras och moderniseras. Det blir en kapacitetsförstärk­ning mellan T-centralen och Slussen.
• Strömmen kommer i dagen igen, laxarna får lättare att hoppa upp för den, problemet med buller och partiklar från T-banan försvinner, Mälaren avvattnas och översvämningsrisken för T-banan försvinner.
• Sammankopplingen med det befintliga gatunätet faller ut enkelt och naturligt.

Ta vara på förslaget Ny Syn På Slussen och se till
att förslaget kommer in i planprocessen!
VÄLKOMNA!
ABF STOCKHOLM