fredag 5 juni 2009

Överklaga kommunfullmäktiges beslut!

Kära vänner i GSS och några till, bla upphovsmakarna bakom NY SYN PÅ SLUSSEN.

Jag återkommer igen.

Det har börjat antas en del beslut som helt motverkar Ny syn på Slussen och styr in mot en omdaning av Slussenområdet som inte är bra för Gamla stan och Stockholm, bl a med en 8-filig lutande betongmotorsvägsbro (som en pendang till Centralbron som dock bara har 6 filer) som ska leda all trafik till Skeppsbron. Vidare planeras omfattande byggnation som gör att man inte längre kommer att se stora delar av Södermalm från Gamla stan. Från Järntorgsgatan kommer man mötas av en husvägg, som är tänkt att byggas norr om KF-huset, norr om Södermalmstorg och norr om Hotell Hilton, på ett område som aldrig varit bebyggt med hus förut. Härigenom kommer många vyer och utsikter, både söderut från Gamla stan och norrut från Södermalmstorg att försvinna för gott. Det är mycket oklart vilket stadsbildstänkande som ligger bakom förslaget. Det är i varje fall inte Stockholms stadsbild som skyddas. Den kommer tvärtom att skadas allvarligt. Förslaget kommer också omöjliggöra en nedgrävning av tunnelbanan på sätt som föreslås i Ny syn på Slussen. Därigenom kommer det att dröja mycket länge, om ens någonsin, innan vi kan få tillbaka Riddarholmskanalen som en levande kanal mellan Gamla Stan och Riddarholmen, i stället för det nu döda diket/avknipsade viken. Förslaget motverkar också ett borttagande av Centralbron som alla lokalpolitiker endast för något år sedan var helt ense om skulle bort. Förslaget eliminerar ej heller översvämningsrisker som finns med hänsyn till globalt stigande vattennivåer (vilket Ny syn på Slussen gör).

En politiker, som gillar Ny syn på Slussen, tycker att vi måste använda juridiken och överklaga. Därför bilägger jag förslag till överklagande dels av kommunfullmäktiges beslut den 11 maj, dels Trafik- och Renhållningsnämndens beslut den 12 maj samt slutligen Exploateringsnämndenss resp Stadbyggnadsnämndens beslut den 14 maj. Alla de som är myndiga och mantalsskrivna i Stockholm nu kan överklaga dessa beslut. Det är bara att komplettera med namn mm samt underskrift. Sprid gärna dessa överklagandeskrifter till så många som möjligt. Det finns tidsfrister för att överklaga, kommunfullmäktigebeslutet senast den 8 juni 09, trafiknämndens den 15 juni 09 samt stadsbyggnads- resp exploateringsnämnderna den 17 ds.

Om vi blir några hundra, kanske mer än 1000, som överklagar så kommer den instundande sommaren att bli en trevlig sommar.

Jag får slutligen önska er alla en riktigt angenäm sommar!
Per Björkman

Dokumenten finns att ladda hem på följande adress: http://debattsthlm.textpiloten.se/#post19