torsdag 8 januari 2009

Debatt Tisdag 20 januari 2009 kl 18.00,ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41

Debattledare: Nils-Erik Landell


I panelen: Per Björkman, Gamla Stan Sällskapet, Martin Schröder, Stadsbyggnadskontoret, Björn Hallerdt, f.d. stadsantikvarie, Martin Rörby, sekreterare i Rådet till skydd för Stockholms skönhet. Svante Forsström, Ulla Joneborg, Torsten Westman, Monica Andersson och Kjell Forshed i gruppen fem idealister.

Samtliga politiska partiers representanter är inbjudna med kravet att Ny Syn På Slussen ingår i de politikerbe­ställda förslagen för ett nytt Slussen.


Politikerpanel: Jan Valeskog (s), Lukas Forslund (c), Mats Lindqvist (mp) m.fl.


När fem idealister presenterade sitt genomarbetade förslag i Stadsmuseets Tessinsal den 27 november 2008, fick bara häften av publiken plats. Nu öppnar ABF-huset portarna till stora Z-salen för alla som vill komma till tals.

Fokus ligger på fem idealisters förslag, som utmynnat i följande manifest:


* Gräv ned tunnelbanan mellan Slussen och T-Centralen!
* Ta vara på det fönster i tiden som öppnas när hela området runt Slussen ska schaktas bort.
* Slussens om­byggnad har långsiktiga konsekvenser för Centralbron, Riddarholmskanalen och Gamla stan.
* Med en ned­grävd tunnelbana kan Riddarholmskanalen återskapas direkt och en möjlighet att ta bort Centralbron öpp­nar sig.
* Om tunnelbanebron blir kvar stängs de möjligheterna igen.
* Ta bort den fula tunnelbanebron mellan Slussen och Gamla Stan.

Det skulle ge många vinster för framtiden:


• En ny närhet till vattnet på låga, horisontella och stadsmässiga broar, samt en ny vacker plats nedanför Södermalmstorg med kvällssol.
•Platsens skönhet och de kulturhistoriska värdena tas till vara. Mötet mellan Söders förkastningsbrant och Gamla Stans låga näs markeras.
• Tunnelbanesystemet effektiviseras och moderniseras. Det blir en kapacitetsförstärk­ning mellan T-centralen och Slussen.
• Strömmen kommer i dagen igen, laxarna får lättare att hoppa upp för den, problemet med buller och partiklar från T-banan försvinner, Mälaren avvattnas och översvämningsrisken för T-banan försvinner.
• Sammankopplingen med det befintliga gatunätet faller ut enkelt och naturligt.

Ta vara på förslaget Ny Syn På Slussen och se till
att förslaget kommer in i planprocessen!
VÄLKOMNA!
ABF STOCKHOLM

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar