onsdag 6 maj 2009

Ny syn på Slussen ingen utopi

Staden förkastar vårt förslag.

För dyrt och för mycket störningar under byggtiden är argumenten från Stadshuset.

Fel, fel, fel!

Ny syn på Slussen är ingen utopi. Det är i alla avseende ett genomarbetat, verklighetsförankrat förslag. Slussens framtida utformning är avgörande för Stockholms framtid.

Läs mer om Ny syn på Slussen nedan.


Vi finns också på http://www.slussen-nysyn.info/ där kan du också välja att gå med i vårt upprop till politikerna.TUNNELBANA UNDER SÖDERSTRÖM ANALYS AV GENOMFÖRANDE OCH AVSTÄNGNINGAR

1. INLEDNING
Det genomförande och den beskrivning av delsträckor och skeden som här skisseras
är översiktlig och skall förfinas i ett fortsatt planerings- och projekteringsarbete. I varje
del visas bara en av flera tänkbara lösningar. Det hindrar inte att detta ger en klargörande bild av några av de möjligheter som står till buds. De största störningarna i tunnelbanetrafiken uppstår vid anslutningsarbetena vid Tegelbacken. Dessa störningar kan minimeras och delas upp på ett par års sommarmånader, då trafiken är lägre än under vintersäsongen. I en fortsatt bearbetning kan andra etappindelningar, förenklingar och billigare lösningar komma fram.
Delsträcka A – D kan utföras utan avstängningar i tunnelbanetrafiken (om inte
sådana ändå krävs för rivningsarbetena vid Slussen).


2. SAMMANFATTNING
De delsträckor som redovisas i denna text och tillhörande planfigurer kan kombineras
till byggetapper på ett flertal olika sätt och kan i stor utsträckning byggas samtidigt.
Det finns några restriktioner:
- Del A.1 och A.2 måste eventuellt utföras var för sig för att klara gatutrafiken,
beroende på hur arbetena samordnas med Slussens rivning och återuppbyggnad.
- Del B.1 och B.2 måste utföras var för sig för att säkra avbördningen av Mälaren (men
A.2 och B.1 kan utföras samtidigt, liksom B.2, C1 och C.2).
- Del D.2 och E.1 måste utföras vid en annan tidpunkt än B.1 och B.2, för att säkra
avbördningen (innebär avstängning av halva Norrström)
- Del E.1 och E.2 måste utföras före del F.1 och F.2, så att det östra tunnelröret sätts i
trafik innan man river vid station Gamla stan.
Exempel på en genomförandeordning:
Tiderna för del A-D är i exemplet mycket översiktligt och hypotetiskt antagna. Det
betyder att anslutningarna för år 4 och 5 lika gärna kan gälla år 5 och 6. Det krävs en
fördjupad utredning för att ange något närmare.
Delsträcka A: ny betongtunnel, år 1
Delsträcka B: ny betongtunnel, år 2
Delsträcka C: ny betongtunnel, år 3
Delsträcka D: nya bergtunnlar, år 3
Delsträcka E: anslutningar, år 4
Delsträcka F: anslutningar, år 5
Avstängningar i tunnelbanetrafiken, alternativ 1 (med breddad perrong vid
Medborgarplatsen).
År 4: Tåg från nordost och nordväst vänder vid T-centralen respektive Hötorget och
Östermalmstorg medan arbeten pågår i tunneln vid Tegelbacken. Ett - två spår
hålls i drift för passerande tågtransporter nattetid. Tid: 4 månader, maj-augusti
Tåg från söder och sydväst vänder vid Gamla stan medan arbeten pågår i
tunneln vid Tegelbacken. Ett - två spår hålls i drift för passerande tågtransporter
nattetid.

Tid: 1 månad, maj
Ny syn på Slussen, tunnelbana under Söderström, genomförande 2/7
Tåg från sydväst vänder vid Mariatorget medan arbeten pågår i tunneln öster
om stationen. Ett spår hålls i drift för passerande tågtransporter nattetid.
Tid: 3 månader, juni-augusti
Tåg från söder vänder vid Medborgarplatsen medan arbeten pågår i tunneln
norr om stationen. Ett spår hålls i drift för passerande tågtransporter nattetid.
Tid: 3 månader, juni-augusti
Enkelspårsdrift vid station Medborgarplatsen 6 månader. Tid: maj – oktober
År 5: Tåg från nordost och nordväst vänder vid T-centralen respektive Hötorget och
Östermalmstorg medan arbeten pågår i tunneln vid Tegelbacken och vid station
Gamla stan. Ett - två spår hålls i drift för passerande tågtransporter nattetid.
Tid: 4 månader, maj-augusti
Tåg från söder och sydväst vänder vid station under Söderström medan
arbeten pågår i tunneln vid Tegelbacken. Ett spår hålls i drift för passerande
tågtransporter nattetid. Tid: 4 månader, maj-augusti
Enkelspårsdrift vid station Medborgarplatsen. Tid: 6 månader, maj – oktober
Avstängningar i tunnelbanetrafiken, alternativ 2 (med nuvarande perrongbredd
vid Medborgarplatsen).
År 4: Tåg från nordost och nordväst vänder vid T-centralen respektive Hötorget och
Östermalmstorg medan arbeten pågår i tunneln vid Tegelbacken. Ett - två spår
hålls i drift för passerande tågtransporter nattetid. Tid: 4 månader, maj-augusti
Tåg från söder och sydväst vänder vid Gamla stan medan arbeten pågår i
tunneln vid Tegelbacken. Ett - två spår hålls i drift för passerande tågtransporter
nattetid. Tid: 1 månad, maj
Tåg från sydväst vänder vid Mariatorget medan arbeten pågår i tunneln öster
om stationen. Ett spår hålls i drift för passerande tågtransporter nattetid.
Tid: 3 månader, juni-augusti
Tåg från söder vänder vid Medborgarplatsen medan arbeten pågår i tunneln
norr om stationen. Ett spår hålls i drift för passerande tågtransporter nattetid.
Tid: 3 månader, juni-augusti
År 5: Stängning av station Medborgarplatsen (men med passerande trafik i båda
riktningarna), 2 månader, mars-april
Tåg från nordost och nordväst vänder vid T-centralen respektive Hötorget och
Östermalmstorg medan arbeten pågår i tunneln vid Tegelbacken och vid station
Gamla stan. Ett - två spår hålls i drift för passerande tågtransporter nattetid.
Tid: 4 månader, maj-augusti
Tåg från söder och sydväst vänder vid station under Söderström medan
arbeten pågår i tunneln vid Tegelbacken. Ett spår hålls i drift för passerande
tågtransporter nattetid. Tid: 4 månader, maj-augusti
Enkelspårsdrift vid station Medborgarplatsen 7 månader, maj – november
3. DELSTRÄCKOR
A. Ny betongtunnel vid Slussen, samordnas med övriga byggnadsarbeten
A.1 Slussenområdet, södra delen
- Trafiken på Katarinavägen stängs tillfälligt. Spontning för tunneln utförs från
trafikkarusellen (ung.) fram till Katarinaberget.
- Efter urschaktning byggs bergtunnelns första fem-tio meter, påslaget och
betongtunneln byggs klar, marken återställs och Katarinavägen öppnas igen.
Ny syn på Slussen, tunnelbana under Söderström, genomförande 3/7
A.2 Slussenområdet, norra delen
- Därefter spontas sträckan mellan betongtunneln första etapp och kajkanten,
marken urschaktas, betongtunneln samt konstruktionerna för uppgång från
den nya stationen byggs klara och ansluts till den tidigare etappen.
B. Ny betongtunnel med station under Söderström
B.1 Söderström, södra delen
- Halva Söderströms bredd spontas och torrläggs. Tunneln och stationens
konstruktioner byggs klart, delarna som ska vara under vatten täcks med
skyddande sten, sponten avlägsnas, vattnet släpps på igen
B.2 Söderström, norra delen
- Halva Söderströms bredd spontas och torrläggs med överlappning av tidigare
etapp. Tunneln och stationens konstruktioner byggs klart, delarna som ska
vara under vatten täcks med skyddande sten, sponten avlägsnas, vattnet
släpps på igen
C. Ny betongtunnel från Mälartorgets kaj till station Gamla stan
C.1 Vid Gamla stans station
- Trafiken på Munkbroleden stängs tillfälligt. Slitsmur drivs ned till berg i gatan, i
anslutning till det kommande påslaget för det östra tunnelröret.
- Det östra bergtunnelrörets första fem-tio meter byggs, påslaget och
betongtunnelns östra rör byggs klar. Före återfyllning förbereds avväxling av
Centralbron med pelare på tunneltaket. Slitsmuren väster om tunnelröret
bibehålls på sin plats.
C.2 Vid Mälartorget (kan utföras samtidigt med 3.1)
- Söder om station Gamla stan spontas området fram till tidigare etapp
(kajkanten), marken urschaktas, betongtunneln och konstruktionerna för en
uppgång från den nya stationen byggs klara.
- Kajkanten och marken återställs, Munkbroleden öppnas igen.
D. Nya bergtunnlar
D.1 Från Slussenområdet mot Medborgarplatsen och Mariatorget
- Arbetstunnel tas upp från Katarinagaraget och ansluts till de första meter
bergtunnel som redan byggts innanför påslaget.
- Bergtunneln mot Medborgarplatsens station byggs klar fram till ca fem meter
från påslaget mot befintlig tunnel.
- Bergtunneln mot Mariatorgets station byggs klar fram till ca fem meter från
påslaget mot befintlig tunnel.
- Spåren i de nya tunnlarna byggs klara så långt det går.
D.2 Från Norrström mot nuvarande station Gamla stan (utförs samtidigt med 4.1)
- I Norrström avskiljs den norra strömfåran (norr om Strömsborg) med spont
och torrläggs. En grusramp byggs upp till kajen för byggtrafik via
Tegelbacken.
- Det östra bergtunnelröret byggs från bergväggen norr om Strömsborg och
ansluts till den påbörjade bergtunneln innanför det östra betongtunnelrörets
påslag.
- Ett parallellt, västra bergtunnelrör byggs från bergväggen norr om Strömsborg
och avslutas ca fem meter innanför det västra tunnelrörets kommande påslag.
- Spåren i de nya tunnlarna byggs klara så långt det går.
Ny syn på Slussen, tunnelbana under Söderström, genomförande 4/7
E. Berg- och betongarbeten, anslutningar
E.1 Vid Tegelbacken och Norrström
- Gatutrafiken leds om tillfälligt och ett område vid Tegelbacken, från kajen ca
70 m upp på land, avskiljs med spont och grävs ur så att befintlig
betongtunnel för tunnelbanan friläggs på sin östra sida. Även en mindre del av
den västra sidan friläggs.
- Tunnelbanetrafiken stängs tillfälligt på alla fyra spår, under ca 4 månader
- Den befintliga betongtunnelns östra mur och mellanväggen mellan dess båda
tunnelrör avväxlas och sågas upp för den nya tunnelns anslutning.
- Den befintliga betongtunnelns västra mur sågas upp med ett hål (inne på
land), som förberedelse för kommande arbetsramp (se etapp 6.1).
- Den nya betongtunneln grundläggs och byggs med två tunnelrör från påslaget
vid Strömsborg till anslutningen mot den befintliga betongtunneln. Det östra
tunnelröret byggs klart med ramper för spåren.
- Det östra spåret i det östra röret byggs klart med växel mot det befintliga . Det
nya spåret ansluts och signalsystemen provas under helg- och nattetid med
pågående trafik på befintligt spår under dagtid.
- Därefter byggs det nya västra spåret klart med växel mot det befintliga samt
ansluts och signalsystemen provas under helg- och nattetid, med pågående
trafik på befintligt spår under dagtid.
- Den nya tunneln under Norrström täcks med skyddande sten, sponten rivs,
kajen återställs och vattnet släpps på igen.
- Mark och gata på tunnelns östra sida återställs.
E.2 Vid Medborgarplatsen och i tunneln mot Mariatorget
- Under avstängning 3 månader utförs genombrotten mellan nya och befintliga
bergtunnlar norr om Medborgarplatsen och öster om Mariatorget.
E.3 I tunneln mot Mariatorget
- Under avstängning 3 månader samt nätter och helger ansluts och färdigställs
det nya östra spåret för drift.
E.4 Alternativ 1, med breddad perrong vid station Medborgarplatsen
E.4 Vid Medborgarplatsens station
- Vid Medborgarplatsens station byggs ett nytt spårtråg med den nya
spårprofilen, öster om den nuvarande stationen. Arbetet utförs från marken
öster om stationen. Stationen behålls i drift under byggtiden.
- Under avstängningen avväxlas stationens vägg mot öster och rivs, samtidigt
som det nya spårtråget ansluts till den nya bergtunneln norr om stationen
samt till befintlig tunnel söder om stationen. Vid stationen ersätts det befintliga
östra spåret med en breddad perrong. Den nya perrongkanten färdigställs
först. Växlar byggs mellan spåren norr och söder om stationen för tillfällig en
- Efter avstängningen byggs det nya östra spåret klart under tillfällig
enkelspårsdrift förbi stationen. Det nya östra spåret byggs klart och ansluts
norr om stationen mot det nya västra spåret med växel för tillfällig
enkelspårstrafik i nästa skede samt ansluts söder om stationen mot den
tidigare byggda växeln på befintliga spår. Spåranslutningarna testas och
driftsätts under kvällar och helger. Det nya östra spåret kan tas i drift innan
hela stationsombyggnaden är klar. Marken färdigställs.
Ny syn på Slussen, tunnelbana under Söderström, genomförande 5/7
Avstängning av tunnelbanetrafiken under detta skede
- Tåg från nordost och nordväst vänder vid T-centralen medan arbeten pågår i
tunneln vid Tegelbacken. Ett - två spår hålls i drift för passerande
tågtransporter nattetid. Tid: 4 månader, maj-augusti
- Tåg från söder och sydväst vänder vid Gamla stan medan arbeten pågår i
tunneln vid Tegelbacken. Ett - två spår hålls i drift för passerande
tågtransporter nattetid. Tid: 1 månad, maj
- Tåg från sydväst vänder vid Mariatorget medan arbeten pågår i tunneln öster
om stationen. Ett spår hålls i drift för passerande tågtransporter nattetid.
Tid: 3 månader, juni-augusti
- Tåg från söder vänder vid Medborgarplatsen medan arbeten pågår i tunneln
norr om stationen. Ett spår hålls i drift för passerande tågtransporter nattetid.
Tid: 3 månader, juni-augusti
Enkelspårsdrift vid station Medborgarplatsen 6 månader. Tid: maj – oktober.
kapacitet ca 50% av full trafik.
- Efter enkelspårsdriften är station Medborgarplatsen i full drift, med provisorier
på perrongen.
E.4 Alternativ 2, med befintlig perrongbredd vid station Medborgarplatsen
E.4 Vid Medborgarplatsens station
- Inga åtgärder i detta skede, se del 6.4 - 6.5.
Avstängning av tunnelbanetrafiken under detta skede
- Tåg från nordost och nordväst vänder vid T-centralen medan arbeten pågår i
tunneln vid Tegelbacken. Ett - två spår hålls i drift för passerande
tågtransporter nattetid. Tid: 4 månader, maj-augusti
- Tåg från söder och sydväst vänder vid Gamla stan medan arbeten pågår i
tunneln vid Tegelbacken. Ett - två spår hålls i drift för passerande
tågtransporter nattetid. Tid: 1 månad, maj
- Tåg från sydväst vänder vid Mariatorget medan arbeten pågår i tunneln öster
om stationen. Ett spår hålls i drift för passerande tågtransporter nattetid.
Tid: 3 månader, juni-augusti
- Tåg från söder vänder vid Medborgarplatsen medan arbeten pågår i tunneln
norr om stationen. Ett spår hålls i drift för passerande tågtransporter nattetid.
Tid: 3 månader, juni-augusti
Trafikering i tunnelbanan efter skede E
- Norrgående trafik på de befintliga västra spåren, med de befintliga stationerna
Slussen och Gamla stan
- Södergående trafik överflyttad till de nya östra spåren, med den nya stationen
under Söderström.
F. Berg- och betongarbeten, anslutningar
F.1 Vid Tegelbacken
- Tunnelbanetrafiken stängs tillfälligt på alla fyra spår, 4 månader.
- Det västra tunnelröret byggs klart med ramper för spåren. Det östra spåret
byggs klart med växel mot det befintliga . Det nya spåret ansluts och driftsätts
under helg- och nattetid, med pågående trafik på befintligt spår under dagtid.
Därefter byggs det nya västra spåret klart med växel mot det befintliga samt
ansluts och driftsätts under helg- och nattetid, med pågående trafik på
befintligt spår under dagtid.
- Hål gjuts igen (före driftsättning), sponten rivs, marken och gatorna återställs
Ny syn på Slussen, tunnelbana under Söderström, genomförande 6/7
F.2 Vid station Gamla stan
- Centralbron avväxlas på en mindre sträcka, ca 30 x 15 m, vid de övergivna
östra spåren
- Under avstängning rivs det östra spårtråget och slitsmur drivs ned till berg
genom Centralbron, med en kortare stängning av 1-2 körfält för biltrafiken.
- Under avstängningen av tunnelbanetrafiken utförs också urschaktning och
genombrott i berg till påslaget för det västra tunnelröret
- Den nya betongtunnelns västra rör byggs klart med pågående trafik på
befintliga och nya spår.
- Spåren i det nya västra tunnelröret byggs klart.
- Centralbrons avväxlingar rivs och marken återfylls.
F.3 I tunneln mot Mariatorget
- Under avstängning utförs anslutning och driftsättning av det västra spåret i
den nya tunneln.
F.4 – F.5 Alternativ 1, med breddad perrong vid station Medborgarplatsen
F.4 Vid Medborgarplatsens station, östra spåret
- Under avstängning sänks profilen i västra spårtråget vid stationen och del av
perrongen. Arbetet utförs från marken väster om stationen.
- Under avstängning och under enkelspårsdrift förbi stationen byggs det nya
västra spåret klart och ansluts i norr och söder mot tidigare byggda växlar på
nya och befintliga spår. Spåranslutningarna testas och driftsätts under kvällar
och helger. Det nya västra spåret kan tas i drift innan hela
stationsombyggnaden är klar. Marken färdigställs. Perrongen byggs klar med
flyttning av trappa och hiss till perrongens mitt samt breddning av trappa mm
mot söder.
F.5 Vid Medborgarplatsens station, västra spåret
- Under enkelspårstrafiken sänks profilen i det västra spårtråget och resten av
perrongen. Arbetet utförs från gatan väster om stationen. Spåret byggs klart,
ansluts och driftsätts.
- Stationen öppnas igen, gatan återställs
Avstängning av tunnelbanetrafiken under detta skede
- Tåg från nordost och nordväst vänder vid T-centralen medan arbeten pågår i
tunneln vid Tegelbacken och vid station Gamla stan. Ett - två spår hålls i drift
för passerande tågtransporter nattetid. Tid: 4 månader, maj-augusti
- Tåg från söder och sydväst vänder vid station under Söderström medan
arbeten pågår i tunneln vid Tegelbacken. Ett spår hålls i drift för passerande
tågtransporter nattetid. Tid: 4 månader, maj-augusti
- Enkelspårsdrift vid station Medborgarplatsen. Tid: 6 månader, maj – oktober.
kapacitet ca 50% av full trafik.
- Sedan båda spåren tagits i drift igen är station Medborgarplatsen ombyggd
och klar, med ny breddad perrong.
F.4 – F.5 Alternativ 2, med befintlig perrongbredd vid station Medborgarplatsen
F.4 Vid Medborgarplatsens station, östra spåret
- Före avstängningen av trafiken stängs stationen Medborgarplatsen under ca
två månader, trafiken passerar förbi medan perrongen innanför kantelementen
rivs. Transporter från gatan via stationsingången. 100% av trafikkapaciteten
passerar förbi stationen.
Ny syn på Slussen, tunnelbana under Söderström, genomförande 7/7
- Under avstängningen sänks profilen i östra spårtråget vid stationen och
anslutande del av perrongen byggs klar. Arbetet utförs från marken öster om
stationen. Det nya östra spåret byggs klart, ansluts i norr mot nya spår och i
söder mot befintliga spår, samt tas i drift. Söder och norr om stationen ansluts
också det befintliga västra spåret till det nya östra spåret med växlar för
tillfällig enkelspårstrafik. Enkelspårtrafik vid station Medborgarplatsen medan
västra spåret byggs klart. Marken återställs.
F.5 Vid Medborgarplatsens station, västra spåret
- Under enkelspårstrafiken sänks profilen i det västra spårtråget och resten av
perrongen. Arbetet utförs från gatan väster om stationen. Spåret byggs klart,
ansluts och driftsätts.
- Stationen öppnas igen, gatan återställs
Avstängning av tunnelbanetrafiken under detta skede
- Stängning av station Medborgarplatsen, ca 2 månader, passerande trafik.
Kapacitet 100 % av full trafik
- Tåg från nordost och nordväst vänder vid T-centralen medan arbeten pågår i
tunneln vid Tegelbacken och vid station Gamla stan. Ett - två spår hålls i drift
för passerande tågtransporter nattetid. Tid: 4 månader, maj-augusti
- Tåg från söder och sydväst vänder vid station under Söderström medan
arbeten pågår i tunneln vid Tegelbacken. Ett spår hålls i drift för passerande
tågtransporter nattetid. Tid: 4 månader, maj-augusti
- Enkelspårsdrift vid station Medborgarplatsen. Tid: 7 månader, maj –
november. Kapacitet ca 50% av full trafik.
- Sedan båda spåren tagits i drift igen är station Medborgarplatsen ombyggd
och klar.
Trafikering i tunnelbanan efter skede F
- All trafik flyttad till de nya spåren, med den nya stationen under Söderström

Stockholm 2009-04-29

Svante Forsström
Arkitekt SAR/MSA

BILAGA
Plan över ny tunnel, delsträckor A-F samt trafikeringsöversikter i olika skeden, 11 sidor.
Följande experter har bidragit med fakta och synpunkter:
Tomas Ahlberg, tidigare projektledare på SL, Strategisk planering
Klas Cederwall, professor emeritus, Vattenbyggnad, KTH
Håkan Stille, professor, Jord- och Bergmekanik, KTH

1 kommentar:

  1. Imponerande! Sälj in detta till SL/SBK/Kommunfullmäktige. Stockholm har allt att vinna på detta. Ni måste söka stöd hos motståndare till Berg+Fosters ödesdigra förslag i de politiska leden - de finns i alla läger. Väldigt många boende stödjer er kamp för upprensning av infrastrukturintrång och bättre närmiljö i detta område. STÅ PÅ ER - begär överprövning med stöd av Riksintresset Stadens front mot vattnet! RAÄ och Länsstyrelsen måste kunna backa upp er lösning av denna komplexa stadsbyggnadsuppgift. /Martin

    SvaraRadera